Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ուայզմէն Անգղիացի
Title: Փաբիոլա կամ ստորերկրեայ գերեզմանաց եկեղեցի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1857
Notes: Վէպ: Ուայզմէն Ծիրանաւորի Անգղիացւոյ: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ 453-456 էջերը կրկնվում են, սակայն բովանդակությունները տարբեր են:
Շարվ. 9x4,5 սմ։
8 չհ., 691 էջ:
File size: 183 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2149
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia