Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դէֆո Դանիէլ
Title: Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1858
Notes: Թարգմանեաց ի գաղղիականէ Հ. Մինաս Վ. Բժշկեան ի Մխիթարեան ուխտէն:
Երրորդ տպագրութիւն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 11x7,5 սմ։
364 էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 78.0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia