Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պիոս Թ. քահանայապետ
Title: Սրբոյ քահանայապետին Պիոսի Իններորդի թուղթ առաքելական յաղագս վարդապետական սահմանի անարատ յղութեան Մարեմայ Աստուածամօր կուսին
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1855
Notes: Տիտղթ. վրա զարդանկար:
Շարվ. 20,5x13,5 սմ։
19 էջ։
File size: 7,65 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1739
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia