Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 1
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1852
Notes: Ա տիտղթ. Տաղք Մխիթարեան վարդապետաց: Հտ. առաջին: Բ տիտղթ. Տաղք Տեառն Հ. Արսէնի Կոմիտասայ Բագրատունւոյ վարդապետի Մխիթարեանց, որ եւ պաճուճեալ անուամբ Առան Սիսակեան:
Շարվ. 18x10 սմ։
6 չհ., 260, 3 չհ. էջ։
File size: 15,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia