Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Իսավերտենց, Յակոբոս
Title: Գաղղիա եւ Բրուսիա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1871
Notes: Ճակատամարտք: Մասն երրորդ: Քաղաքական պատերազմ: Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Տպակից է` Գաղղիա եւ Բրուսիա: Մասն 1 (1870) գրքին:
Շարվ.` 16,5x9 սմ։
276, 1 չհ. էջ։
File size: 74,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia