Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սահակեան, Մեսրոպ
Title: Տարերք տիեզերագիտութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1881
Notes: Յօրինեաց Հ. Մեսրոպ Սահակեան ի Մխիթարեանց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Մխիթարյան գրացուցակներում էջերի քանակը նշված է 245:
Շարվ.` 14x8 սմ։
2 չհ. 245 էջ, նկ.։
File size: 63,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Սերեբ-1591
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia