Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պիդոպէ
Title: Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1867
Notes: Թարգմանեց Հ. Վարդան Շիշմանեան ի Մխիթարեան ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 12x6,5 սմ։
ԻԱ, 271 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 49,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լազ-783
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia