Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պոթէն քահանայ
Title: Իրք հանդերձեալ աշխարհին
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1868
Notes: Օրագիր իմաստասիրի: Գրեաց Տէր Պոթէն քահանայ: Վաղեմի ընդհանրական աթոռակալ Արքեպիսկոպոսին Բարիզու: Ընդհանրակալ աթոռակալ Պարոյի, վարժապետ ի սորպոն մեծաւոր վարժարանին Ժիւիլեի վարդապետ աստուածաբանութեան, բժշկականութեան եւ դպրութեանց: Թարգմանեաց Հ. Աւքսենտիոս Վ. Գուրգենեան:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 13,5x7 սմ։
519 էջ։
File size: 102 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia