Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միսքճեան, Յովհաննէս
Title: Տարերք եկեղեցական տոմարագիտութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1879
Notes: Աշխատասիրեաց Տ. Յ. Վ. Մ. յաշակերտաց կղերանոցին Ս. Սուլպիկեայ: Շապիկը` գծափակ:
Շարվ.`12,5x6,5 սմ։
37, 1 չհ. էջ, 16 ծալվ. թերթ աղյս.։
File size: 9,37 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia