Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տաղք Մխիթարեան Վարդապետաց: Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1853
Notes: Հատընտիր քերթուածք Տն. Տն. Հ. Գաբրիելի Ավետիքեան վարդապետի Մխիթարեանց, Հ. Մանուէլի Ջախջախեան, որ պաճուճեալ անուամբ Վահրամ Ռուբինեան, Հ. Եղիայ Թոմաճան, որ պաճուճեալ անուամբ Անտիղիոս Սիրացի:
Շարվ. 18x10 սմ։
191, 4 չհ. էջ։
File size: 16,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia