Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քուշներեան, Քերովբէ
Title: Կաղանդչէք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1876
Notes: Առակք: Ծաղկաքաղք Հ. Քերովբէի վ. Քուշներեան ի Մխիթարեանց: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Առածք ազգայինք (1880) գրքին:
Շարվ.` 11,5x6 սմ։
8 չհ., 95 էջ։
File size: 18,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia