Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԵ-ՌՅԻԶ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4368
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1875
Notes: ՃԻ տարի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ: Շապիկին՝ Օրացոյց եւ գուշակ օդոց ՌՅԻԵ-ՌՅԻԶ 1876:
Շարվ. 9x5 սմ։
102 չհ. գծափակ էջ, նկար։
File size: 11,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia