Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալիշան, Ղեւոնդ
Title: Շիրակ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1881
Notes: Տեղագրութիւն պատկերացոյց: Հաւաքեաց հ. Ղեւոնդ վ. Մ. Ալիշան յուխտէն Մխիթարաց: Տիտղոսաթերթի վրա նկար:
Շարվ.` 24x16 սմ։
4 չհ., 192 երկսյուն էջ, նկ., 3 թ. ծալվ. ներդիր քարտեզ ։
File size: 145 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia