Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ապացոյցք կրօնից
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1851
Notes: Տղոց եւ աստուածաբանութեան անտեղեակ եղողներուն համար: Աշխատասիրեալ ի Մխիթարեան հարց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 10x5,5 սմ։
178, 4 չհ. էջ։
File size: 21,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia