Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մանծոնի, Աղեքսանդր
Title: Խօսեցեալք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1875
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Աղեքսանդրի Մանծոնեայ Խօսեցեալք: Թարգմանեալ ՛ի ձեռն հ. Եդուարդայ Հիւրմիւզեան արքեպիսկոպոսի Շիրակայ ի Մխիթարեան ուխտէն: Հատոր երկրորդ: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.՝ 11,5x6,5 սմ։
477, 3 չհ. էջ, 4 ներդիր թ. նկ.։
File size: 52,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia