Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բայրոն, Ջորջ Գորդոն
Title: Իտալիա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1860
Notes: [Չարլզ Հարոյլդից մի հատված]:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Բնագիրը հայերեն և անգլերեն: Հեղինակը վերցված է գրքի առաջաբանից: Գրքի վրա Թեոդիկի ձեռագրով գրված է` «Թարգմ. Հ. Ղևոնդ Ալիշան»:
Շարվ. 13x7 սմ։
146 էջ:
File size: 25,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia