Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւրմիւզեան, Էդուարդ
Title: Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1880
Notes: Թարգմանութիւն Մխիթարեան միաբանից: Մասն երկրորդ. Քերթուածք:
Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1878:
Շարվ.` 13x8 սմ։
2 չհ., ԺԲ, 488 էջ։
File size: 77,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լազ-266
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia