Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԳ-ՌՅԻԴ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4367
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1874
Notes: ՃԺԹ տարի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: Շապիկին՝ Օրացոյց եւ գուշակ օդոց ՌՅԻԴ-ՌՅԻԵ 1875:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
74 չհ., գծափակ էջ, նկ.։
File size: 6,55 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia