Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մասիլեոն, Կլէրմոն
Title: Փոքրիկ քառասնորդք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1865
Notes: Տիտղոսաթերթին վերնագիրը նշված է. «Մասիլեոնի եպիսկոպոսի Կլերմոնայ Փոքրիկ քառասնորդք»: Թարգմանեաց Հ. Արսէն Կոմիտաս Բագրատունի ի Մխիթարեանց: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1862: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 13x7 սմ։
186, 2 չհ. էջ։
File size: 44,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia