Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգորենց, Յակոբ (Grigorenz, James)
Title: England's Eulogy
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): S. Lazarus
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Venice
Year of Publication: 1875
Notes: England's Eulogy = [Գովք Բրիտանիո]: Written in armenian verse by the rev. James Grigorenz A.D. 1675. Text and translation.
[Հայերեն չափածո ներբող ձոնված Անգլիային Տ. Ջեյմս (Հակոբ) Գրիգորենցի կողմից]:
Տիտղթ. անգլ., բնագիրը` զուգահեռ հայ և անգլ.: 35-36 էջերում` «Յիշատակարանք. Տ. Յակոբայ Գրիգորենց»:
Շարվ. 17x11 սմ։
36 էջ։
File size: 3,18 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
The United Kingdom, Oxford, Bodleian Libraries University of Oxford
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks