Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խոսրով Անձեւացի
Title: Մեկնութիւն աղօթից պատարագին
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպագրատան Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Ս. Ղազար Վենետկոյ
Year of Publication: 1869
Notes: Խոսրովու Անձեւացեաց եպիսկոպոսի Մեկնութիւն աղօթից պատարագին: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 17x9 սմ։
Զ, 67 էջ։
File size: 9,33 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia