Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տարերք աշխարհագրութեան: Մասն 1
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1866
Notes: Դասագիրք ժողովրդական դպրոցաց համար: Մասն 1. Հասարակախօսութիւն աշխարհագրութեան: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 11,5x6,5 սմ։
272 էջ։
File size: 37 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 21968-60
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia