Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լոյոլա, Իգնատիոս
Title: Հրահանգք կրթութեան յաւիտենական կենաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1854
Notes: Կարգեալ ի Ս. Իգնատիոսէ Լոյոլայ: Թարգմանեալ ի Հ. Պետրոսէ Վ. Մինասեան յաշակերտաց Մխիթարայ Մեծի Աբբայի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 12x8 սմ։
Թ, 468 էջ:
File size: 57,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia