Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չէսթըրֆիլտ լոռտ
Title: Խրատք առ որդին իւր
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1873
Notes: Լոռտ Չէսթըրֆիլտի խրատք առ որդին իւր: Թարգմանեաց Հ. Աւքսենտիոս Վ. Գուրգենեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1871:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
4 չհ., 214, 2 չհ. էջ։
File size: 18,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Սերեբ-518
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia