Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1853 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԲ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1852
Notes: Տիտղոսաթերթը և շապիկը զարդափակ, զարդանկարներով:
Շարվ. 8x9 սմ։
1 ներդիր թ. նկ., 72 չհ. գծափակ էջ։
File size: 5,93 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 51983-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia