Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1884 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԼԳ-ՌՅԼԴ եւ շրջանի Հայկին 4375-4376
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1883
Notes: ՃԻԸ տարի: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
98 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 7,17 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia