Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Անկանոն գիրք Հին կտակարանաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1896
Notes: Թանգարան հին եւ նոր նախնեաց 1:
Գրքի սկզբից մինչև Է էջը ներառյալ, 304, 305, 306, 321, 322, 324, 325, 375, 376, 377,378, 398-408 էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 12x9 սմ։
ԺԶ, 408 էջ։
File size: 11,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com