Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբն Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1853
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ: Շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Շարվ. 9x5 սմ։
75 չհ., գծափակ էջ, աղյուսակ:
File size: 9,63 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 51994-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia