Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դէֆո Դանիէլ
Title: Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1876
Notes: Թարգմանեաց ի գաղղիականէ Մինաս վ. Բժշկեան ի Մխիթարեան ուխտէն:
Չորրորդ տպագրութիւն:
Տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 11,5x6,5 սմ։
364 էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 59,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia