Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գոռնէյլ Պիեռ
Title: Պոլիկտոս
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1873
Notes: Վկայ Հայկազն:
Ողբերգութիւն: Թարգմ. Հ. Գ. Վ. Հ.:
Երկրորդ տպագրութիւն:
Մխիթարյան ցուցակներում էջերի քանակը նշված է 118:
Շարվ. 13x7 սմ։
113 էջ, 1 թ. դիմանկ.,
File size: 14,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia