Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թէրզեան, Թովմաս
Title: Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1879
Notes: Երկասիրեաց Թովմաս Թէրզեան: Երկրորդ տպագրութիւն ընդարձակ յաւելուածովք բայից վրայ: Առ հեղինակին: Տպագրության վայրի և տպարանի տվյալները վերցված են տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Շապիկը՝ գծափակ: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 128:
Շարվ.` 14x8 սմ։
171 էջ։
File size: 23,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia