Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տարերք ժամանակագրութեան ի պէտս ազգային վարժարանաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1857
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Մխիթարյան գրացուցակում (1934) հեղինակը նշված է Թրեյանց Ռաֆայել, էջերի քանակը` 47:
Շարվ. 11,5x6,5 սմ։
2 չհ., 46 էջ։
File size: 9,07 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia