Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սէկիւր Քահանայ
Title: Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1861
Notes: Տեառն Սէկիւրայ Քահանայի Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս: Թարգմանեաց Հ. Վահան Պոյաճեան ի Մխիթարեան Ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 12x6 սմ։
220 էջ։
File size: 26.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 107914-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia