Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եղիշէ
Title: Պատմութիւն Վարդանի եւ հայոց պատերազմի համար
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Լազարեանց ճեմարանի տպարանումը
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1863
Notes: Տիտղթ.՝ Եղիշէ վարդապետի պատմութիւնը Վարդանի եւ հայոց պատերազմի համար: Շքեղարուեստ Յովհաննէս Բ. Քաթանեանցի ծախքով:
Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1869:
Շարվ. 11x7 սմ։
ԽԸ, 257 էջ։
File size: 45,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լազ-604
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia