Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փանոսեան, Կարապետ
Title: Թէէլիֆի էֆքեարը Մուխայյէրէ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Ազատ մտքեր: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: (Հայատառ թուրքերեն): Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրութկունը կատարվել է «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտությունից:
Շարվ. 13x8 սմ։
120 էջ:
File size: 13,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 129-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia