Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պէադուս Հ.
Title: Դստերք առաքինիք
Publisher (standardized): տպագր. Ճանիկ Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Մարսել
Place (as it is on book): Մարսիլիա
Year of Publication: 1863
Notes: Ի Հ. Պէադուսէ: Թարգմանութիւն Տիմոթէոս վարդապետի Անէսեան: Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է` Սկզբունք բարոյական գիտութեան (1846); Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1814); Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1836) գրքերին:
Շարվ. 10,5x7 սմ։
ԺԱ, (13-149) էջ։
File size: 21,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 91235-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia