Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երեմիա Քահանայ
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ=1313
Publisher (standardized): Տպ. Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր Կաթողիկոսի: Ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղիմայ Տ. Յօհաննու հանգուցեալ արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Տ. Պօղոսի սրբազան արհիեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիա քահանայէ: Վեցերորդ տարի: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
111 չհ., զարդափակ էջ։
9x5 սմ
File size: 9,50 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia