փակիր գրադարանի այս բաժինը 1870
Դիտել փաստաթուղթը Armenian exercises and poetry
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան համառօտ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն
Դիտել փաստաթուղթը Առ ամենեսին
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ առաջին (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երկրորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեքտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երկոտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երրորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ եօթերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ իններորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ հինգերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ հնգետասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ մետասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ ութերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ չորեքտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ չորրորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վեշտասաներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վեցերորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ տասներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց Համազգային 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ
Դիտել փաստաթուղթը Արեւն ու մոլորակները
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Բ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարանական քարոզներ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի գործնական քերականութեան հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բլիւյիմ ի Կոստանդնուպօլիս կամ Արեւելեան Հայք եւ Բրոբականտա
Դիտել փաստաթուղթը Գաղղիա եւ Բրուսիա: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Գաղղիա եւ Բրուսիա: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գեղջկական հարսանիք ի Հայաստան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ժողովրդեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1870, 476 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Երուսաղեմ, 1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Կ. Պոլիս, 1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գլուխ եկեղեցւոյ կամ Հռովմի Պապին պահանջումները
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց
Դիտել փաստաթուղթը Եգիպտոսի հնութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Եէնիչէրիք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Եէնիչէրիք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Երեխայի կենաց առաջին տարիները
Դիտել փաստաթուղթը Երկինք եւ երկնային մարմինք
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան արարողութիւնք Յերուսաղէմ ի Ս. Յակովբ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ քրիստոնէական վարդապետութիւն ուղղափառ եւ կաթուղիկէ արեւելեան եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր տեսութիւն արեւելեան նոր գրաւոր լեզուի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընտանեկան բառարան տղայոց վարժութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Թալէրան
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թարիֆի տէր էլ սաատէթ րէհնումաի թիճարէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թիանայ արքեպիսկոպոս եւ Կ. Պօլսոյ առաքելական Նուիրակ Գեր. Անտոն Յովսէփ Բլիւիմին
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ քահանայից արեւելեան հայ կաթողիկէ ազգին ի պատասխանի թղթոյն Մօնսինեօր Բլուիմի ի 6/18 հոկտեմբերի 1870
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Խօսակցութիւն մեռելոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծեր սիրահարը
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր հիմնական կանոնաց
Դիտել փաստաթուղթը Կամք կամ կամական հանգամանք մտաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն Լուսաւորչեան ընկերութեան ազգասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Կեանք գեներալ-լէյտենանտ կնեազ Մատաթովին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ եկեղեցական պատմութիւն նոր ուխտի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ երկրագործութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հետազօտութիւն գօլերայ ախտի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն հայերէն լեզուի ի պէտս ժողովրդական դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն հանդերձ արաբերէնով
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէականութիւն ըստ դաւանութեան Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ յատուկ ի պէտս դպրատանց Հնդկաստանի եւ Ջուղայ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական քնարի այբուբենական ցանկը
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյք յընտիր մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը
Դիտել փաստաթուղթը Հէմ ավճի հէմ ճամպազ հէմ ճինիվիզ
Դիտել փաստաթուղթը Հովուականք
Դիտել փաստաթուղթը Հրաբուղխ Արարադայ նորին ամենամաքուր եկեղեցւոյն դէմ մաքառող թշնամեաց եւ լուծումն խնդրոց հռոմէական դրութեանց ի վերայ գլխաւորութեան եւ միութեան կաթողիկէ Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ սիրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգք բարոյական իմաստասիրութեան (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Հրաշալիք բնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորթութիւն Տ. Յովհաննէս Քահանայէ Վաղարշակերտցոյ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ճառախօսութիւն եւ համարատուութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք դամբանականք վեց
Դիտել փաստաթուղթը Ճիզվիթն
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1870, Զմյուռնիա)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1870, Կ.Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Մարդ
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մարդիկ ապաշխարութեան եւ դարձի բերելու համար քրիստոնէից ընելու ջանքերուն նկատմամբ համառօտ խրատներ
Դիտել փաստաթուղթը Մէզարլըգտան եուվարլանան էսկի գաֆա
Դիտել փաստաթուղթը Մտաւոր և գրաւոր թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Շիշմանեանի հրատարակութեանց հաւաքմունք
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւն գաղտնեաց
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նշմարք հայկականք (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր ուղղափառ քրիստոնեայներին
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն պարտուց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն: Հտ. 1-3
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հոռոմոսին Վանաց ի Շիրակ եւ վանօրէից ոմանց ի նմին տեղագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն թաթարաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց
Դիտել փաստաթուղթը Պէթսին սիւալ ճէվապ խարթալարը
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Սէտայէ գարշը սէտա
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Իններորդի աստուածային նախախնամութեամբ քահանայապետի սահմանադրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն սակս Պահլաւունեանցն զարմի եւ Մամիկոնեանցն սեռի
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մտաւորական փիլիսոփայութեան վարժարաններու եւ բարձրագոյն դպրոցներու համար
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց բնական, քաղաքական եւ մշակական 1871 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսիլ արժանեաց ի դաստիարակութիւն աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական ժողով Վատիկանայ
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տօն ծննդեան եւ մկրտութեան Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀ ամին գիր տարւոյ Ջ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1 (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 2 (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ յիշատակարանի Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ տպագրեալ գրոց ի տպարանի առաքելական աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց եւ արժողութիւնք նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Փոքր Մաշտոց ի պէտս քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն անգղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Օդային սուրհանդակ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻ-1320 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ-1320 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ=1320 (Կ. Պոլիս)