Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տարեցոյց բնական, քաղաքական եւ մշակական 1871 թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհաշնորհ կաթողիկոսի: Ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսի Տ. Մկրտչի Խրիմեան բարձրաշնորհ արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթը զարդափակ:
Շարվ.` 8,5x5 սմ։
84 չհ. զարդափակ էջ, նկ.։
File size: 41,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia