Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգոր Ակներցի
Title: Պատմութիւն թաթարաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1870
Notes: Ա տիտղթ. Նշխարք հայ մատենագրաց: Պատմութիւնք, հեղինակութիւնք եւ թարգմանութիւնք նախնի մատենագրաց:
Բ տիտղթ. Պատմութիւն թաթարաց Վարդանայ պատմչի Հանեալ ի ձեռագիր օրինակաց թանգարանի սրբոց Յակովբեանց:
Տիտղթ. վրա զարդ: Ա. Ղազիկյանը հեղինակը նշել է Մաղաքիա Աբեղա և Բ տիպ.: Գրքի առաջաբանում ասվում է «Եւ գրեալ է Վարդանայ պատմչի յաշակերտացն Վանականայ Վարդապետի ի ԺԳ դարու. ի 1247 և ընդօրինակեալ ի 1272. և օրինակն զոր ունիմք ի ձեռս ձեռագիր է նորին Գրիգորի երիցու Ականց անապատի ի Կիլիկիա: Հրատարակիչք կսխալին իրենց այս ենթադրութեանը մէջ, Մաղաքիա Աբեղայի ծանօթ գրուածքը Վարդանայ ընծայելով: Տ.Հ.Թ. Սաւալանեանց եւս յօդուած մ’ ունի Ծաղիկի մէջ (1901, թ. 10), ուր կը ճգնի ապացուցանել թէ Մաղաքիա Աբեղայ չէ հեղինակ «Պատմութիւն Թաթարաց» գրքին»: Գրքի հեղինակի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս նույն գրքի Բ տպագրության առաջաբանը (Երուսաղեմ, 1974):
Շարվ. 10,5x6 սմ:
9 չհ., 76 էջ:
File size: 18.2 МБ
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.ulb.uni-bonn.de