Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիս Գէորգեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Ղալաթա Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1870
Notes: Թուղթք Պօղոսի Առաքելոյ: Թուղթք Կաթուղիկեայց: Յայտնութիւն Յովհաննու Առաքելոյ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Թվայնացված օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 374-ի փոխարեն տպագրված է 334: Գրքի 3-6-րդ էջերը լրացվել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գրադարանի օրինակից:
Շարվ. 12x8 սմ։
456 էջ, նկ.:
File size: 90,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia