Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1870
Notes: Հրամանաւ Սրբոյ Երուսաղէմի Պատրիարք Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Գրքում բացակա են 161-166, 171-174 էջերը:
Շարվ. 8x5 սմ։
413 էջ, նկ.:
File size: 28,5 MB
Holdings: Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia