Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Զանազան արարողութիւնք Յերուսաղէմ ի Ս. Յակովբ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1870
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ «Ի Հայրապետութեան Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Գէորգայ Վեհափառ Կաթուղիկոսի, հրամանաւ Պատրարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Ամենապատիւ Տ. Եսայեայ Սրբազան Արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Ամենապատիւ Տ. Մկրտչի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի»: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 20x13 սմ:
58 երկսյուն էջ, նկ.:
File size: 15 МБ
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.ulb.uni-bonn.de