Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շանշեանց, Պետրոս
Title: Ուսումն պարտուց
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Հատոր Բ.: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 17x10,5 սմ։
5 չհ., Դ, 160 էջ։
File size: 64 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1572
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia