Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ղալաթիա
Year of Publication: 1870
Notes: Վասն ամենայն ազգ պատահարաց որք գան ի վերայ մարդոյ: Երրորդ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության թվականի, տպագրության վայրի և էջերի քանակի:
Շարվ.` 8,3x5,7 սմ։
146 էջ, նկար։
File size: 16,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 282-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia