Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տօնացոյց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյս Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1870
Notes: Երկրորդ հատոր: Որ է քանօն եւ կառավարիչ առաջ նոյ հատորին: Յօրինեալ 36 խորանօք ի վերայ 36 գրոցն մերոց այբուբենականաց, որոց իւրաքանչիւր տարեգրոյ խորան ըստ բերման իւրոյ տարւոյն` զամենայն շարժական եւ զտեղափոխ տօնսն կանոնաւորեալ տեղաւորէ: Աշխատասիրութեամբ տեառն Սիմէօնի հոգելոյս կաթուղիկոսի սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1870); Տօնացոյց: Հտ.1 (1870):
Շարվ.` 20x13 սմ։
87 երկսյուն, 2 չհ. էջ։
File size: 39,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia