Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պէյլէրեան, Ա.
Title: Գեղջկական հարսանիք ի Հայաստան
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Ի Գործարանի Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.-Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Հեղինակութիւն Ա. Կ. Պէյլէրեան Վանեցւոյ: Տպակից է՝ Ընդհանուր ցուցակ Տաճկաստանի հայաբնակ գաւառաց, քաղաքաց, գիւղաքաղաքաց եւ երեւելի գիւղօրէից (1864); Ասիական ճանապարհորդութիւն ի հայրենիս (1881); Գաղթականք Հայոց (Ա.թ.); Եալթա (1910); Ճանապարհորթութիւն Տ. Յովհաննէս Քահանայէ Վաղարշակերտցոյ (1870, Հատոր Ա) գրքերին:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար: Գրքի 4-7 էջերը լրացվել են Լեո/1718 գրքից:
Շարվ. 12x7 սմ։
63 էջ:
File size: 7,22 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia