փակիր գրադարանի այս բաժինը 1872
Դիտել փաստաթուղթը Brevis linguae armeniacae: grammatica, litteratura, chrestomathia cum glossario: in usum praelectionum et studiorum privatorum
Դիտել փաստաթուղթը Childe Harold's pilgrimage
Դիտել փաստաթուղթը Ագնէս վէ եա նէյ չալան գըզճիւղազ
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատութիւն եւ իր դարմաններն ի գիւղօրէս
Դիտել փաստաթուղթը Ամոլք սիրայինք
Դիտել փաստաթուղթը Այտա
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն գրագիտութիւն կամ համառօտ ընթացք տրամաբանութեան ճարտասանութեան եւ բանաստեղծութեան ըստ Լը Ֆրանի
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածապաշտութիւն Հայաստանեայց ուղղափառ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւեոդներորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւինն եւ քառասուներորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւութներորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսուներեքերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսունեւչորրորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսսուներկուերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսսուներրորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսսունեւմէկերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասուն եւ եօթերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասուն եւ իններրորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասուներեքերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասուներկուերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունեւութերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունեւվեցերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունըհինգերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունըչորսերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունումէկերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց թուական Քրիստոսի 1873 բուն թուական հայոց 4365
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Բօլին
Դիտել փաստաթուղթը Գագիկ վերջին արքայ հայոց Բագրատունի
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ամուսնութեան կամ առաջնորդ ամուսնական կենաց վասն ամուսնացելոց եւ ամուսնացողաց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք կանանց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք սիրահարաց կամ Արարատայ այցելուն: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Գամէլիազարդ տիկին
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1872, 118 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1872, 408 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գլօտ Կէօ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Հտ. 2 (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխքէն փախած մարդ մը կամ դժոխոց սուրհանդակը: Տետր Ա-Է
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրուսոյց այբբենարան հեգարան եւ ընթերցարան հայկազն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Եկեղեցական պատմութիւն հանդերձ ազգային եկեղեցական պատմութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Երգ երկոտասաներորդ տարեդարձի ազգային սահմանադրութեան ի հիւնքեար Իսկէլէսի
Դիտել փաստաթուղթը Երեք հրացանակիրք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Երեք հրացանակիրք: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու աշակերտք
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած
Դիտել փաստաթուղթը Երկու քոյր
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճալի մանրավէպներ ժողովրդական
Դիտել փաստաթուղթը Թէվարիխի տին վէ քիլիսէի մէսիհիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ի կրօնս
Դիտել փաստաթուղթը Իննեւտասերորդ դարու մէջ աշխատութեան կատարելագործումը եւ հայուն արհեստից մէջ յետադիմելուն պատճառները
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ է մեր թշուառութեան պատճառը եւ ինչ է անոր դարմանը
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր երկաթէ ճանապարհի վերայ դէպ ի Հնդկաստան
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք քաղաքավարութեան նախակրթական դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Կատարած աշխարհի կամ 1872-ի Գիսաւորն ու իր զօրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկիանըն էսրարը վէ Սէֆալէթի
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1872, Մասն 1)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն ֆիզիքական աշխարհագրութեան: Ա գրքոյկ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ բեւեռաձև արձանագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենասիրութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ կտակակատարաց հանգուցեալ Յովսէփ Էֆենդեանցի, Գրիգոր Իզմիրեանցի և Աւետիք Սվէչնիկեանցի և քաղուածք Յովսէփ Էֆենդեանցի հաշուեմատենից յ2-էն օգոստոսի 1862 ամի մինչ ց1-ն յունվարի 1872 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հինն աստուած
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Լէյլա իլէ Մէճնուն
Դիտել փաստաթուղթը Հնդկացւոյ անցքը անմարդաբնակ կղզիներում
Դիտել փաստաթուղթը Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու
Դիտել փաստաթուղթը Հռիփսիմէ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Վեզուվեան հրաբուղխ սարի վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական աշխարհ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժ վերծանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մանօն Լեսքօ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Մեքենականութիւն տեսական եւ գործական
Դիտել փաստաթուղթը Մէշհուր մէտտահ Գըզ Ահմէտ Էֆէնտինին րիվայէթ իթտիղի Լիւլէճի Ահմէտին մէնգըպէսի
Դիտել փաստաթուղթը Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղեմի ի Յակովբայ առաքելոյ Տեառնեղբօրէ մինչեւ ցմերս ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ առ ընտանիս
Դիտել փաստաթուղթը Ներշնչութիւնք արդեան ժամանակի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր վիճակահան եւ երազահան ըստ բնութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր եւ բարեկամ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Շատախօս սափրիչը
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանատուութիւնք առաջին եւ երկրորդ եւ պատմութիւն նորին վկայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատերազմ ընդդէմ թշնամեաց մարդկային կենաց կամ առողջ, երջանիկ եւ երկար կեանք անցնելու միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն բարձրհայեաց վանուց եւ կանոնագրութիւն Նորաշեն գիշերօթիկ ճեմարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կամ ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց Հայկազանց տէրութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը
Դիտել փաստաթուղթը Պատուաստման կամ ծաղիկ կտրելու նշանակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրական հրահանգ Ազգային վանօրէից համար
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրական հրահանգ գաւառաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական ընթերցուածք գաղղիերէն եւ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին եւ Նոր ուխտի եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Վարքագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան Խազէզ անուանելոյ ազգային անզուգական բարերարի հանդերձ լուսանկար կենդանագրաւն
Դիտել փաստաթուղթը Վերջնական պատասխան արեւելեայց առ արեւմտեայս
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղերգութիւն բարոյական եւ ազգային
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք եւ թատրերգութիւնք (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգիրք սկսեալ ի մահուանէ մեծին Աւգոստեայ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բանական փիլիսոփայութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բանական փիլիսոփայութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման յանձնաժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ս. Փրկչի Ազգային հիւանդանոցի 1872
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան տնտեսական խորհրդոյ առ Ազգային քաղաքական ժողովն կեդրոնական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան 1871-1872 ամի առ ազգային ընդհանուր ժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն Սիվրիհիսարու
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերագրութիւն կամ ուսումնական աշխարհագրութիւն ի պէտս ազգային դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Տիւրպինի աշգ: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Տիւրպինի աշգ: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Տուա քիթապը լուսաւորչական քիլիսէսի տուալարընտան տէվշիրիլմէ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԲ նահանջ ամին գիր տարւոյ ԻԺ
Դիտել փաստաթուղթը Րէվէրսուրուս եախօտ Թիւրքիա վէ Բաբալըք իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Փէյմանէ նօ է խօիյէ մա իսա էլ մէսիհ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքականութիւն Հռոմայ: 1289=1872
Դիտել փաստաթուղթը Քաղուածոյք տիեզերական ժողովոց քանի մը կարեւոր տեղեկութիւններով
Դիտել փաստաթուղթը Քավուր
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը պահսը նէպուվվաթը մէսիհիյէ եա'նի Րապպ Յիսուս Քրիստոս հագգընտա 'ահտ իւլ 'աթիգտէ պուլունան նէպուվվաթ պէյանընտա սուալ ճէվապ
Դիտել փաստաթուղթը Քնար Ագապեան եւ Փանոսեան սանուց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԲ-1322