փակիր գրադարանի այս բաժինը 1875
Դիտել փաստաթուղթը England's Eulogy
Դիտել փաստաթուղթը Матерiалы для изученiя армянскихъ наречiй
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1875, 778 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ահտ ը ճէտիտ եանի Ինճիլ ի շէրիֆ (1875, 870 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Աղաւնեակ
Դիտել փաստաթուղթը Ամուրիի մը երազները կամ սրտի գիրք մը
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Անխօս Մարգարիտ
Դիտել փաստաթուղթը Անուշավան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Աշըգ Քէրէմ իլէ Ասլը հանըմ հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհի շրջանն ութսուն օրուան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Առեւտրական եւ արուեստագիտական աշխարհագրութիւն Եւրոպիոյ եւ Օսմանեան պետութեան յԵւրոպա եւ յԱսիա
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԳ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԴ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԵ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1875, նիստ ԺԶ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ե (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Զ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Է (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ը (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Թ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ժ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԱ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԲ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԳ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԴ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԵ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԶ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԷ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԸ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Արձանականք յաւէրժից
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (Երուսաղեմ, 1875)
Դիտել փաստաթուղթը Բան դամբանական ի մահ Պետրոս Էֆէնտիի Եաղլըգճեան
Դիտել փաստաթուղթը Բան ի Յայտնութիւն տեառն եւ յօծումն Լեւոնի Գ արքայի
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի Սուրբ գիրքը բանալու կամ դիւրին դասեր նոր կարդալ սկսողներուն համար
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն եպիսկոպոսական ամուսնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քրիստոնէական վարդապետութեան ըստ ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը: Հտ. 1 (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դիւցազնութիւնք Մեծին Վարդանայ եւ Վահանայ Մամիկոնէից եւ նկարագրութիւն Անի քաղաքի եւ առումն ի յունաց
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոցական սահմանադրութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտահարս Մարի Տայեան
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ սաղմոսներ եւ հոգեւոր երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Զիգըյմէթ խազնէ եախօտ էյի եաշամանըն թալիմի
Դիտել փաստաթուղթը Թահիր իլէ Զէօհրէնին հիքեայէսի վէ թիւրքիւլէրի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Լէօն Լէօնի
Դիտել փաստաթուղթը Լուծումն պատասխանւոյ Ակնայ բողոքականաց առ Ակնցի եւ համօրէն բողոքական ազգայինս
Դիտել փաստաթուղթը Լսարան Հայաստանեայց կաթողիկէ եկեղեցւոյ ուղղափառ վարդապետութեան ընդդէմ Լուտերական Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Խրիմու հայոց լեզուովը շարադրուած առակներ
Դիտել փաստաթուղթը Խօսեցեալք: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Խօսեցեալք: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք ասացեալ ի Յ. Գուրգէնայ ի կաճառի Վարազդատեան ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղիկ ընտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկէ Մայր եկեղեցի Վաղարշապատայ ընդ չորից վանօրէից նորին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն կեդրոնական ընդհանուր տրոց, վաւերացեալ յազգային ժողովոյ 21 մարտ 1875 եւ հրահանգ ազգային կեդրոնական ուղղակի տրոց, հաստատեալ ի քաղաքական ժողովոյ ի մայիս 1875
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք աշակերտաց ճեմարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն եւ պարտք պանդխտին
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1875, Մասն 5)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1875, Մասն 6)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Դ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ե
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Զ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կանոնաց գաղղիերէն լեզուի սրբագրեալ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տեսութիւն երկրի եւ լոյսի մասին
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան ուսումնական խորհրդոյ 1872-1874 ամին առ Ազգային քաղաքական ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ խորհրդոյն ժողովոյ բարձրագոյն հաստատեալ Մարդասիրական Ընկերութեան յանուն Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի ի Բագու վասն 1874 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր յԱստուածային տեսարանէն Տանդէի Ալիկիէրեայ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատք տղայոց համար բացատրուած
Դիտել փաստաթուղթը Հետվիճի երդումը
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Աշըգ Ղարիպ
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Քէօր Օղլու
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէյի Արզու իլէ Գանպէր
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէյի Շահ Իսմայիլ իլէ Կիւլիւզար Հանըմ
Դիտել փաստաթուղթը Հնախօսութիւնք ի վերայ հայկական հեթանոսութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Հռիփսիմէ կամ փրկութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ շարական հոգեւոր երգոց Սուրբ եւ ուղղափառ առաքելական եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Մահ Պարէտի
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժական տարակուսանքներ մեր մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարէական յարակցութիւն ընդ մէջ Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ ճշմարտութիւններ տղայոց համար (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Մէքթուպլար ֆամիլեալար իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մուշեղ եւ Կալինիկէ կամ պսակ մը յանջրդի
Դիտել փաստաթուղթը Մրմունջք Յիսուսի
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիւլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Յովսեփայ պատմութիւնը (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրօնագիտութեան ըստ ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նասրէթտին հօճանըն թօհաֆ լաթիֆէլէրի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան հայերէնի դպրութեան հայ մանկանց: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր հրաշք ի Գում Գաբու եւ նոր գիւտ աներեւոյթ ըլլալու
Դիտել փաստաթուղթը Շուշան Շաւարշանայ
Դիտել փաստաթուղթը Ո՞վ է մեղաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւնք (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ոստայնանկ Գրէյֆը եւ նրա ընտանիքը
Դիտել փաստաթուղթը Ութօրեայ հոգեւոր կրթութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան Միաբանութեան Վենետկոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Պանդուխտ Վանցին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հնդկաստանու հեթանոս կռապաշտից
Դիտել փաստաթուղթը Պարտիզիկ
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 12
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս, որ է հեգերէն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Սիրուն զբօսարան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք բարոյական դաստիարակութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր Կտակարանի հայ տղաոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբուհի Եղիայեան Խլըտճեանի կենսագրութիւնը, նորա գերդաստանի վիմատիպ պատկերներովը
Դիտել փաստաթուղթը Վառարանի մ կայծեր կամ մաս մ’իմ հին խաղերից
Դիտել փաստաթուղթը Վարդ եւ Մանիշակ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հռետորական արուեստի
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսական եւ գործնական քերականութիւն ֆռանսերէնի հայերէն բացատրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմարակալութիւն գործնական
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԵ ամին գիր տարւոյ Է
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի տպարանի Սրբոյ Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառու Րիշարի խրատները կամ հարստանալու միջոց
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուածք նուիրականք
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն որ Սուրբ Գրոց վկայութեամբը համառօտաբար կը սորվեցունէ քրիստոնէից հարկաւոր գիտելիքները (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսի չարչարանաց վրայ ըղձական մտածութիւնք կամ աղօթագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին Հայոց 4368 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԵ-1325 (Կ. Պոլիս )
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԵ-ՌՅԻԶ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4368
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԵ=1325 (Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ տօմարաշինութեան ազգիս հայոց ՌՅԻԵ=1325 ևս և գուշակութիւնք օդոց (Երևան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի և ազգիս հայոց ՌՅԻԵ-1325
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԵ-1325 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆլավի