փակիր գրադարանի այս բաժինը 1877
Դիտել փաստաթուղթը Les Chants Liturgiques de l'Eglise Arménienne
Դիտել փաստաթուղթը Türkische Sprichwörter ins Deutsche übersetzt
Դիտել փաստաթուղթը Ա'մալի րուսուլ քիթապը վէ Փավլօս Րէսուլըն Րօմալըլարա րէսալէսինին թէֆսիրի
Դիտել փաստաթուղթը Ազդ առ հոգաբարձու քահանայն իւր պաշտօնին երեք պարտքերուն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք սրբազան տեղեաց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աշխատութիւն եւ հանգիստ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Է դարու
Դիտել փաստաթուղթը Առանձնութիւն հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տերեւք
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ բնագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ նամակագրութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1877, նիստ ԺԷ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1877, նիստ ԺԸ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1877, նիստ ԺԹ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1877, նիստ Ի)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ա (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Բ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Գ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Դ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ե (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Զ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Է (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ը (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Թ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ Ժ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԱ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԲ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԳ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԴ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԵ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Նիստ ԺԶ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնալի մարքիզուհին: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ Գործք առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Բաժակ կախարդական
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյախօսութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գաբուտան Հաթէրասըն սէր կիւզէշթի
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք առակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Դստերք առաքինիք (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երգք սրբոյ պատարագի եկեղեցւոյ Հայաստանեայց, յերիւրեալք ըստ օրինաց արեւմտեան երաժշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք հայոց կրօնի եւ յատկութեանց մասին
Դիտել փաստաթուղթը Երկրորդ ընթերցարան մանկանց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Երրորդ ընթերցարան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Զաւան եւ Փառնակ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան տօնից
Դիտել փաստաթուղթը Ընկերութիւն ազգային մատենադարանին Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Լեւոնի
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնորս
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդիսի բացման Ամենափրկչեան վարժարանին Ղալաթիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Խաչակիր օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Խաւարից դէպի լոյս
Դիտել փաստաթուղթը Խղճութեան արգասիք
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւնք ի Յիսուս Քրիստոս
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդական խոստովանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Խօս զոր արտասանեց Սիսակ սահմանադրութիւնի տասեօթերորդ տարեդարձի հանդէսի մէջ 1877 մայիս 29
Դիտել փաստաթուղթը Խօսող կաղնի
Դիտել փաստաթուղթը Ծնողասէր Թեկղին եւ իր բարի գործքերն: Հտ. I
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթական քրիստոնէական (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Հ. Խորէն վարդապետ Ստեփանէն Բագուի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Բ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Հայգոյժ (1877, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Հանգիստ երանելւոյն Յովհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ բարձրագոյն հաստատված Բագուի Մարդասիրական ընկերութեան խորհրդի ժողովի 1876թ. համար
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց: Մաս 1: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուածք հայոց հին պատմագրների խօսքերից: Մաս 1: Գ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հիւսուածք հայոց մարզպանների պատմութեան: Մաս 1: Գ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ հովուական ամենապատիւ գերերջանիկ Անտոնի Պետրոս Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթողիկոսի հայոց ուղղափառաց առ համօրէն արհիապատիւ արքեպիսկոպոսանուս եւ եպիսկոպոսունս յարգոյ քահանայս եւ մեծարոյ ժողովուրդս պատրիարքութեան Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ոճոյ եւ բնազանցական խորհրդածութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձանք եւ յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Առաջին տարի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երկրորդ տարի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական վէպեր
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն գործոց Առաքելոց եւ Թղթոյ Պօղոսի Առաքելոյն առ Հռովմայեցիս
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ միւնշէաթ իլավէլի
Դիտել փաստաթուղթը Մնացորդք բանից
Դիտել փաստաթուղթը Մուխթասար Ճօղրաֆիա. Սիւալ վէ ճէվապ եօլունտա թէրթիպ օլունմուշ
Դիտել փաստաթուղթը Յաւիտենական առածք Սրբոյն Ալփոնսոսի Լիգուորեայ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Նալայ ու Դամաեանտի
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի կամ նուէր ուսանողաց եւ ուսանողուհեաց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս V Աշտարակցին վարդապետ ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս եպիսկոպոսը Դանիէլ կաթողիկոսի ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Նիկոլ Եպիսկոպոս եւ Պատմութիւն դարձին հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր Ներսէս Ե-ի կենսագրութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Շահէնն ի Սիպիր կամ գաղթական հայը
Դիտել փաստաթուղթը Շարականք եւ երգք ժամանակարգութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ առ Ս. Կոյսն
Դիտել փաստաթուղթը Շիթք մանունք ի Միջերկրականէ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական միութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատգամախօս: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատգամախօս: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյ յեղեալ յասորւոյն ի հայ ի հինգերորդ դարու
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկոտասան Կեսարաց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատի ոգին
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին Կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր Կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն ձայնաւոր մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վոսփորի անգղները
Դիտել փաստաթուղթը Տարեւոր կարգ դպրութեան կամ կարգաւորութիւն Սրբոյ պատարագի ըստ արարողութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ի պէտս սարկաւագայ եւ դպրաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարրական ֆիզիկա
Դիտել փաստաթուղթը Տաւիղ Նունեան-Վարդուհեան Սանուհեաց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Սեբաստիոյ եւ անոր կուսակալութեան ներքեւ գտնուող մէկ քանի գլխաւոր քաղաքաց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ ի Լեհաստան
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն ֆիզիգայ Պօղոս Պատուելւոյն ի պէտս դպրոցականաց: Հտ. Ա (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Տրամախօսութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ Սուրբ Գրոց և ուրիշ գրեաց զանազան լեզուներով, որ կը ծախուին գրատունը ի Պայպլ-Հաուս
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Մէգն ու նորա մանուկները
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիյանըն կէմի իլէ ախրէթէ տօղրու օլան եօլճուլուղու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսումն Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսական (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին կամ սէր եւ ատելութիւն